Thông tin văn bản

Số ký hiệu
737/QĐ-UBND
Ngày ban hành
28/05/2013
Người ký
Cao Khoa
Trích yếu
Về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích trong 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII)về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến,đậm đà bản sắc dân tộc”
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Tập tin đính kèm
Văn bản khác