Thông tin văn bản

Số ký hiệu
65/KH-UBND
Ngày ban hành
20/03/2024
Người ký
Trần Hoàng Tuấn
Trích yếu
Về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 43-CTr/TU ngày 22/01/2024 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội,đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Kế hoạch
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác