Thông tin văn bản

Số ký hiệu
183/BC-UBND
Ngày ban hành
07/08/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 19/10/2016 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 5, khóa XIX về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác